Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Dokumentacja medyczna

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu na miejscu w przychodni w obecności pracownika SPG ZOZ
  w Nowym Wiśniczu, dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej w formie elektronicznej;poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kserokopii;
 • w formie wydruku z dokumentacji elektronicznej;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Wówczas wykonujemy kserokopię oryginału i pozostawiamy ją w dokumentacji Przychodni.

5. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 • W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”
 • Dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego – „Upoważnienie pacjenta do wglądu do dokumentacji medycznej’’
 • Wnioski można składać w rejestracjach do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.

6. Do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej są wyłącznie pracownicy upoważnieni przez Kierownika SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu.

7. Zasady odpłatności: 

 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SP G ZOZ w Nowym Wiśniczu pobiera opłatę.
 • Opłata musi być zgodna z cennikiem SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu opłata i wynosi:
 • – za jedną stronę kopii historii choroby lub wydruku z dokumentacji elektronicznej – 0,30zł
 • – za sporządzenie wyciągu lub odpisu – 1,50 zł
 • Opłaty, o której mowa w ppkt. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
 • -pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 PP.

8. Szczegółowe zasady udostępnienia dokumentacji medycznej określono w „ Procedurze udostępniania dokumentacji medycznej w Samodzielny Publiczny Gminny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu”

 

Upoważnienie dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia