Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej biuro@przychodnia-wisnicz.pl

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Samodzielnego Publiczengo Gminnego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Nowym Wiśniczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SPG ZOZ
 • Zamieszczone na stronie internetowej ośrodka informacje publiczne, w postaci załączników wykonane są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej), plików word, excel, pdf
 • mapa placówek medycznych jest częściowo dostępna.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-16.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gnyla, biuro@przychodnia-wisnicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146128792. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Małopolska
 • Bocheński
 • Nowy Wiśnicz
 • Nowy Wiśnicz
 • Podzamcze 4
 • 32-720 Nowy Wiśnicz

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Bezpośrednio przy ulicy Kmitów znajduje się: podjazd i miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych/starszych/z niepełnosprawnościami narządu ruchu oraz narządu wzroku oraz ich opiekunów.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia oznaczone literami A, B i C
  A – od ulicy Podzamcze
  B,C – od ulicy Kmitów
  Do wejść A i B prowadzą schody.
  Przy schodach do wejścia B znajduje się podjazd z poręczami dla osób ze szczególnymi potrzebami umożliwiający wjazd do głównego budynku.
  Dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami przeznaczone jest wejście B.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • Rejestracja Ogólna znajduje się na lewo od wejścia B - od ulicy Kmitów.
  Na wprost wejścia B znajduje się winda dla osób na wózkach chcących skorzystać z usług na pierwszym piętrze budynku.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter niski budynku na wprost Rejestracji Ogólnej.
  Podłogi w ciągach komunikacyjnych równe, wypoziomowane, antypoślizgowe, niepowodujące odbicia światła i uporządkowane kolorystycznie z podziałem na strefy
  Oznakowanie dotykowe przeznaczone do wzbudzenia czujności osób niewidomych i niedowidzących tzw. ścieżki dotykowe składające się z pól uwagi ( guzy dotykowe, maty z guzami dotykowymi) – na schodach przy wyjściach oraz przed windą.
  W budynku znajdują pętle indukcyjne – stacjonarne w Rejestracjach a przenośne według zgłoszonego zapotrzebowania.
  W pomieszczeniach budynku oznaczono drogi ewakuacyjne. Obowiązuje wewnętrzna procedura zapewniająca bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się W Rejestracji Ogólnej
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter niski budynku na wprost Rejestracji Ogólnej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

 • MojeIKP - https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/mojeikp-na-komorke-lub-tablet

Dodatkowe informacje