Teleporady

Home / Teleporady

Standard Organizacyjny Teleporady w Ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej


  1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej.
  1. Przy rezerwacji teleporady, pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie, w której personel POZ zadzwoni do pacjenta. Rejestracja na  teleporadę jest możliwa na 1 z 3 sposobów:

a. osobiście lub przez osobę trzecią w Przychodni,
b. telefonicznie pod numerem telefonów:

Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu
– 14 612 87 92, 14 612 87 87,
– 14 612 87 55
Ośrodek Zdrowia w Królówce
– 14 612 94 77
– 14 612 87 92, 14 612 87 87,
– 14 612 87 55
Ośrodek Zdrowia w Muchówce
– 14 612 93 27

– 14 612 87 92, 14 612 87 87,
– 14 612 87 55

 
c. internetowo logując się na adres: https://przychodnia-wisnicz.pl/e-pacjent/
  1. Personel POZ w wyznaczonym terminie dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta lub w systemie informatycznym Przychodni.
  2. W razie braku odpowiedzi po wybraniu numeru telefonu podanego w dokumentacji medycznej, personel podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się do pacjenta w odstępach 5 minutowych. Po trzeciej nieudanej próbie kontaktu teleporada zostaje anulowana, a personel POZ odnotowuje godzinę i minutę wszystkich 3 prób połączenia i numer telefonu, pod który dzwoniono.
  3. Jeśli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, rejestratorka powiadamia pacjenta o terminie wizyty lub w sytuacjach pilnych umożliwia bezpośrednią rozmowę telefoniczną z lekarzem/pielęgniarką/położną, w celu ustalenia terminu takiej wizyty.
  4. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady jest:
a). potwierdzenie, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych: nazwiska i imienia, daty urodzenia, płci, adresu miejsca zamieszkania, nr PESEL (w przypadku noworodka nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz: na postawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej bądź deklaracji wyboru lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście.
b). dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady,
c). przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady,
d). w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
e). dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, następujących czynności:
– udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem lub,
– poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor