Teleporady

Home / Teleporady

Standard Organizacyjny Teleporady w Ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej


  1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej.
  1. Przy rezerwacji teleporady, pacjent otrzymuje informacje o dniu i godzinie, kiedy lekarz/pielęgniarka/położna zadzwoni. Rejestracja na  teleporadę jest możliwa na 1 z 3 sposobów:
a).osobiście lub przez osobę trzecią w Przychodni,
b).telefonicznie pod numerem telefonów:
Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu
– 14 612 87 92, 14 612 87 87, 14 612 87 55
Ośrodek Zdrowia w Królówce
– 14 612 94 77, 14 612 87 92 wew. 61
Ośrodek Zdrowia w Muchówce
– 14 612 93 27
, 14 612 87 92 wew. 63
c).internetowo logując się na adres: https://przychodnia-wisnicz.pl/e-pacjent/
  1. Konsultacja może odbyć się w formie teleporady niezależnie od chęci otrzymania innej formy świadczenia wyrażonej przez pacjenta/opiekuna ustawowego w  przypadkach:
a). osób podejrzanych o zakażenie lub o potwierdzonym zakażeniu SARS-CoV-2, którzy ukończyli 2 r.ż.
b).chorych przewlekle nie zgłaszających nowych dolegliwości ani pogorszenia stanu zdrowia, potrzebujących jedynie wystawienia:
– recepty na leki stałe
– zlecenia na wyroby medyczne
– zaświadczenia o zdrowiu
  1. Teleporada nie może odbyć się, jeśli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza/pielęgniarki/położnej POZ w przypadkach innych niż opisanych w punkcie 3. a także gdy świadczenie medyczne ma związek z:
a). pacjentem, który nie ma ukończonego 2 r.ż. w sytuacji zakażenia lub podejrzenia o zakażenie SARS-CoV-2
b).pierwszym zgłoszeniem się pacjenta po zadeklarowaniu się do lekarza/pielęgniarki/położnej
c).z chorobą przewlekłą, w której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów
podejrzeniem choroby nowotworowej
d).świadczeniem dla pacjenta do ukończenia 6 r.ż. poza poradami kontrolnymi ustalonymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
  1. Jeśli istnieje konieczność bezpośredniego badania pacjenta przez lekarza, rejestratorka powiadamia pacjenta o terminie wizyty lub umożliwia bezpośrednią rozmowę telefoniczną z lekarzem/pielęgniarką/położną, w celu ustalenia terminu takiej wizyty.
  2. Lekarz/pielęgniarka/położna POZ dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta lub w systemie informatycznym Przychodni.
  1. W razie braku odpowiedzi lekarz/pielęgniarka/ położna podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się w odstępie 5 minutowym. Przy braku kontaktu teleporada zostaje anulowana.
  2. Obowiązkiem osoby udzielającej teleporady jest:
a). potwierdzenie, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta na podstawie danych: nazwiska i imienia, daty urodzenia, płci, adresu miejsca zamieszkania, nr PESEL (w przypadku noworodka nr PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz: na postawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej bądź deklaracji wyboru lub przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście.
b).dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady,
c).przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady,
d).w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem,
e).dokonanie przez osobę udzielającą teleporady na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, następujących czynności:
– udzielenie świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem lub,
– poinformowanie pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor