Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej dla osób upoważnionych przez pacjentów do uzyskania informacji / dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej dla pacjentów SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu

Spis treści:

 1. Podstawy prawne procedury
 2. Cel
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana
 4. Formy udostępniania dokumentacji medycznej
 5. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 6. Zasady odpłatności
 7. Przechowywanie dokumentacji medycznej
 8. Załączniki
 1. Podstawy prawne procedury

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016r. poz. 1638
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016r. poz. 186 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych poz. 1000

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015r. poz. 2069 z późn. zm. )

 1. Cel

Niniejsza procedura ma na celu ustalenie jednolitego sposobu udostępniania dokumentacji medycznej w SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu pacjentom, osobom upoważnionym, przedstawicielom ustawowym pacjenta oraz organom i przedmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana

1) pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem)

2) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

– rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,

– opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad dzieckiem małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)

3) osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego

4) po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu zawartym w dokumentacji medycznej pacjenta.

 1. Formy udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

1) do wglądu na miejscu w przychodni w obecności pracownika SPG ZOZ
w Nowym Wiśniczu, dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej jak i prowadzonej w formie elektronicznej

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kserokopii

3) w formie wydruku z dokumentacji elektronicznej

5) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Wówczas wykonujemy kserokopię oryginału i pozostawiamy ją w dokumentacji Przychodni.

 1. Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1) W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” (wzór- załącznik nr 1do  procedury)

2) Dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentowi lub osobie  upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu poświadczonym podpisem upoważniającego ( wzór upoważnienia  – załącznik nr. 2 do procedury )

3) Wnioski można składać w rejestracjach do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu

4) Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki w terminie ustalonym indywidualnie z pacjentem, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku

5) Do poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentacji medycznej są wyłącznie  pracownicy upoważnieni przez Kierownika SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu

6) Wydanie dokumentacji medycznej musi być odnotowane  w „Rejestrze wydania i udostępniania dokumentacji medycznej SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu „ ( wzór – stanowi zał. 3 do procedury ), wniosek wpinamy jest do dokumentacji medycznej pacjenta.

7) W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej
z powodów uzasadnionych wydaje się pismo ( wzór – załącznik nr 4 do procedury )
o odmowie wydania dokumentacji podając w nim przyczynę odmowy

 1. Zasady odpłatności

1) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SP G ZOZ w Nowym Wiśniczu pobiera opłatę.

2) Wysokość opłata za udostepnienie dokumentacji medycznej  musi być zgodna z cennikiem SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, ustalona w sposób określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Przechowywanie dokumentacji medycznej

SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu  przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od daty końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu
z wyjątkiem:

1) Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon

2) Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez 22 lata

3) Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia

Po upływie okresu przechowywania dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 

Załączniki:

Upoważnienie dotyczące uzyskania informacji o stanie zdrowia

Upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej

odmowa wydania dokm.med.