Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu.

Wstęp deklaracji

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ośrodka https://przychodnia-wisnicz.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu 

(w skrócie SPG ZOZ)

ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 14 6128792

e-mail: biuro@przychodnia-wisnicz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30. Strona internetowa ośrodka jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SPG ZOZ 
  • Zamieszczone na stronie internetowej ośrodka informacje publiczne, w postaci załączników wykonane są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej), plików word, excel, pdf
  • mapa placówek medycznych jest częściowo dostępna

Ułatwienia na stronie internetowej ośrodka

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne litery, jasne tło)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zmiany koloru tła
  • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SPG ZOZ

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Gnyla 
e-mail: biuro@przychodnia-wisnicz.pl 
Telefon: 14 6128792

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ma siedzibę przy ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz.

W skład wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu – ul. Podzamcze 4, 32-720 Nowy Wiśnicz

Ośrodek Zdrowia w Królówce – Królówka 356, 32-722 Królówka

Ośrodek Zdrowia w Muchówce – Muchówka 135, 32-722 Królówka

  • Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Wejście główne (od strony ul. Kmitów)  jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd) dodatkowo budynek posiada zamontowaną windę i miejsca parkingowe. Budynek spełnia podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

  • Ośrodek Zdrowia w Królówce

Przed wejściem głównym  znajdują się miejsca parkingowe oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek spełnia podstawowe wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

  • Ośrodek Zdrowia w Muchówce

Budynek nie spełnia podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor